Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Civilization6.pl.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie Civilization6.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Civilization6.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. Serwis Civilization6.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Forum nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Dostęp do treści w Serwisie Civilization6.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Civilization6.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 5. Forum może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Civilization6.pl, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Civilization6.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Civilization6.pl. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Civilization6.pl, chyba, że administrator forum wyrazi zgodę na kolejne.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis Civilization6.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie civilization6.pl przez osobę prywatną, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet, a przede wszystkim gry komputerowej Sid Meier's Civilization 6.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Civilization6.pl.

3. Rejestracja w Serwisie Civilization6.pl

 1. Zarejestrować się w Serwisie Civilization6.pl mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że administrator forum wyrazi na to zgodę.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Civilization6.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Civilization6.pl (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Civilization6.pl po podaniu loginu i hasła (logowanie).
 4. Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie Civilization6.pl z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu Civilization6.pl. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie Civilization6.pl w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie Civilization6.pl.
 5. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Civilization6.pl umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Civilization6.pl w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 6. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 7. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Civilization6.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Civilization6.pl nowe tematy związane z tematyką forum lub udostępnionych działów.
 2. Każdy temat umieszczany jest w odrębnych działach i przedstawiany do komentowania przez innych Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dany temat oddając na niego głos w postaci gwiazdek. Użytkownik może oddać na dany temat tylko jeden głos.
 4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny temat, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 5. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie Civilization6.pl oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

5. Zasady korzystania z Serwisu Civilization6.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Civilization6.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Civilization6.pl.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Civilization6.pl,
  • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  • treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Civilization6.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Civilization6.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez administratora forum na potrzeby prowadzenia Serwisu Civilization6.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami w Serwisie Civilization6.pl, do nie spamowania Serwisu Civilization6.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Civilization6.pl i korzystanie z usług Serwisu Civilization6.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 7. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Civilization6.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

6. Rola operatora Serwisu Civilization6.pl

 1. W ramach Serwisu Civilization6.pl administrator forum udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Civilization6.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Civilization6.pl, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Civilization6.pl.
 3. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze administrator forum zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach administrator lub moderator forum może usunąć temat wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie tematu w Serwisie Civilization6.pl narusza postanowienia Regulaminu. Administrator forum nie ma jednak obowiązku weryfikacji tematów lub komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach administrator lub moderator forum może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Civilization6.pl narusza postanowienia Regulaminu. Administrator forum nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Civilization6.pl.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie administrator lub moderator forum może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Civilization6.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 7. Administrator forum dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Civilization6.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Civilization6.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od administratora forum. Administrator forum stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

7. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest administrator forum. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane administratorowi forum przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Steam, w związku z logowaniem się Użytkownika w Serwisie Civilization6.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez administratora forum zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez administratora forum usług w ramach Serwisu Civilization6.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Civilization6.pl, a także związanych ze świadczeniem usług przez administratora forum. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Administrator forum zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy administrator forum przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora forum lub gdy administrator forum zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez administratora forum danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie administratora forum czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu Civilization6.pl), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez administratora forum przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Civilization6.pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie prywatnej wiadomości wysłanej do administratora forum, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Civilization6.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator forum zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez administratora forum prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu Civilization6.pl

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je poprzez prywatną wiadomość do administratora forum lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected] Jedynie oświadczenia wysłane z adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika będą brane pod uwagę.
 3. Administrator forum może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Civilization6.pl i świadczonych przez administratora forum, lub
  • Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach administrator forum uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Civilization6.pl; administrator forum, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych tematów, komentarzy i oddanych głosów.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Civilization6.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, administrator forum poinformuje o tym na stronach Serwisu Civilization6.pl, a w odniesieniu do Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez administratora forum, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Civilization6.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.